زمانبندی انتخاب واحد نیمسال اول تحصیلی 1400-1399
ارسال شده در تاریخ
1399/06/22
04 و 29 دقیقه

یکشنبه(23/06/99): ورودی های 96 و ماقبل ساعت 15 تا 21

دوشنبه(24/06/99): ورودی های 97 و 98 ساعت 15 تا 21