زمانبندی ثبت نام اعطای تسهیلات بانک قرض الحسنه رسالت و بانک قرض الحسنه مهر ایران
ارسال شده در تاریخ
1398/05/02
00 و 45 دقیقه

زمانبندی ثبت نام اعطای تسهیلات بانک قرض الحسنه رسالت و بانک قرض الحسنه مهر ایران به دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی

 

ردیف زمان تحصیل شروع ثبت نام در سامانه ساجد پایان ثبت نام در سامانه ساجد
1 نیمسال اول تحصیلی پانزدهم مردادماه پانزدهم مهرماه
2 نیمسال دوم تحصیلی دهم دی ماه دهم اسفندماه

 

تسهیلات قرض الحسنه بانکی از طریق ثبت نام در سامانه http://Sajed.iau.irتوسط دانشجو و پس از طی تشریفات اداری و قانونی به حساب شهریه دانشجویان واریز می شود. دانشجویان می توانند کلیه روند اجرایی تا دریافت تسهیلات را از طریق سامانه مذکور پیگیری و مشاهده کنند.

 

1- تسهیلات قرض الحسنه بانکی از طریق ثبت نام در سامانه ساجد توسط دانشجو و پس از طی تشریفات اداری و قانونی به حساب شهریه دانشجویان منظور می گردد.

2- دانشجویان می توانند کلیه روند اجرایی تا دریافت تسهیلات را از طریق سامانه مذکور پیگیری و مشاهده نمایند.

3- کلیه مراحل تکمیل پرونده، افتتاح حساب و ارائه تضمین مربوطه، می بایست توسط دانشجوی واجد شرایط انجام پذیرد.