امور پایان نامه
فرم درخواست تبدیل شیوه تحصیل دانشجو کارشناسی ارشد از آموزشی– پژوهشی به آموزشی
دستورالعمل تشویقی نظام پایش آزاد
راهنمای سامانه پژوهشیار - ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی
راهنمای سامانه جامع مدیریتی پژوهشیار (ویژه اساتید و اعضای هیأت علمی)