زمانبندی انتخاب واحد

نیم سال اول :
ثبت نام و انتخاب واحد : 12تا 22 شهریور

شروع کلاسها:25 شهریور
حذف و اضافه :10 الی 13 مهرماه
طول نیم سال اول : 16 هفته در مهر، آبان،آذر و دی ماه
پایان کلاس ها : 14دی ماه

امتحانات نیم سال اول : 16الی 28 دی ماه


نیم سال دوم:

ثبت نام و انتخاب واحد : 7 بهمن تا 12 بهمن
شروع ترم : 14 بهمن ماه
حذف و اضافه :28 بهمن تا 3 اسفند
طول نیم سال دوم: 16 هفته در بهمن، اسفند،فروردین ، اردیبهشت و خرداد ماه
پایان کلاس ها : 24 خرداد ماه
امتحانات نیم سال دوم : 27 خرداد تا 7 تیر
دوره تابستان:

ثبت نام و انتخاب واحد : 16 تیر تا 21 تیر
شروع ترم : 23 تیر ماه
طول نیم سال دوم: 8 هفته در تیر،مرداد
پایان کلاس ها : اول شهریور
امتحانات : 3 شهریور تا 8 شهریور