شورای پژوهش و فناوری
قرن حاضر را می توان قرن تحول عظیم در پژوهش دانست . تحولات سریع و لحظه ای در عرصه های دانش و فناوری همه نشات گرفته از پژوهشهایی هستند که پژوهشگران و محققان بطور مستمر و خستگی ناپذیر به آن اهتمام ورزیده اند . بر این اساس پژوهش جزء جدایی ناپذیر آموزش در ...
اعضاي شوراي پژوهش و فناوري واحد سپیدان نام و نام خانوادگي سمت در شوراي پژوهش و فناوري مدرك رشته احمد مصلی نژاد رئيس شورا دكتري تخصصي مهندسی ...
  مصوبات عمومي شوراي پژوهش و فناوري واحد سپیدان شماره جلسه تاريخ جلسه مصوبه 18 1/1/92 منظور از مجلات خارجي معتبر در تصويب برونداد طرح­هاي پژوهشي، مجلات ...